homeFit pro Gender Mainstreaming | GENDEROVÉ NÁSTROJE / Úvod

 Úvod

 Materiály
 Tiráž

 Cvičení

 Poradenství

 Kontrolní seznamy

Fit pro Gender Mainstreaming

Evropská unie sehrává důležitou roli při implementaci gendrové spravedlnosti a usilování o rovné postavení žen a mužů v členských státech. Projekt „Fit pro gender mainstreaming – gendrově citlivé překračování hranic mezi Východem a Západem“, který byl Evropskou unií spolufinancován, podpořil pomocí kvalifikačního opatření pro multiplikátory a multiplikátorky a také pomocí veřejných konferencí implementaci gender mainstreamingové strategie na lokální úrovni. Cílem projektu bylo společné učení se v a o Evropě.

Kvalifikovat multiplikátory a multiplikátorky
Jádrem projektu bylo kvalifikační opatření rozdělené do čtyř třídenních modulů a čtyř poradenských dní ke konkrétním implementačním projektům v jednotlivých zemích. Cílem kvalifikačního opatření bylo vyškolit členy zúčastněných gendrových týmů jako multiplikátory a multiplikátorky. Opatření se účastnily gendrové týmy – vždy dvě ženy a dva muži – z České republiky, Polska, Rakouska a Německa. Po ukončení kvalifikačního opatření mohou tyto týmy na lokální úrovni poskytovat poradenství institucím ohledně gendrové politiky a gender mainstreamingu a také pomáhat jejich implementačnímu procesu. Na lokální úrovni poskytují poradenství hospodářským a politickým subjektům, nevládním organizacím a jiným institucím a společně s nimi vyvíjí kontextově adekvátní přístupy.

Zprostředkování gendrových kompetencí
Během kvalifikačního opatření se týmy seznamovaly se znalostmi nutnými k poradenské činnosti a k implementaci gendrových perspektiv. Jednotlivá cvičení a nástroje se během kvalifikačního opatření společně procvičovala a k jednotlivým koncepcím bylo poskytnuto kolegiální poradenství. Nástroje byly modifikovány podle specifických kontextů jednotlivých zemí. K využívaným nástrojům patřily mimo jiné: gendrové analýzy organizací a politik, práce s plánovacími instrumenty i gendrově orientované programové a projektové plánování (GOPP).

Kvalifikační opatření probíhalo v souladu se zásadami gendrově spravedlivé didaktiky a využívalo především metody změny perspektivy, gendrově-dialogového postupu, práce v gendrově homogenních i gendrově heterogenních skupinách a v gendrovém týmu. Součástí kvalifikačního opatření bylo také učení na projektu (tzv. učební projekty), samostatné vypracovávání učebního materiálu, využívání vlastních příkladů z praxe a kolegiální poradenství.

(Další) vytváření pracovních pomůcek pro školení a poradenství
Gendrové nástroje (GENDER TOOLBOX) obsahují cvičení a materiály, které byly využívány v rámci projektu „Fit pro gender mainstreaming – gendrově citlivé překračování hranic mezi Východem a Západem“, a skládají se ze čtyř částí:
cvičeníporadenství kontrolní seznamymateriály.

Cvičení – jsou rozdělena na cvičení na gendrovou senzibilizaci, na gendrový dialog, gender v zaměstnání či v daných
       odborných oblastech a na gender pro podporu při určování lokálních podmínek pro gendrově politické strategie.

Oblast poradenství obsahuje informace o gendrových poradenských přístupech, cvičení pro vyjasnění zadání/zakázky
       a pro rozvíjení poradenských kompetencí, a také poradenský příklad z oblasti komunální správy.

Pod kontrolními seznamy se nacházejí všechny kontrolní seznamy a principy používané v projektu,
zatímco v oblasti materiálů jsou k dispozici informace o gender mainstreamingu a gender budgetingu.
Cvičení jsou koncipována tak, že pro zkušené školitele a školitelky by mělo být snadné je převádět do vlastní pracovní oblasti, případně vytvářet jejich varianty a využívat jich. Chtěli bychom však varovat před zkoušením cvičení bez vlastní gendrově kompetentní pedagogické praxe. Gendrově kompetentní vzdělávání v rámci workshopů, školení a poradenství je zaměřeno na překonávání naší „kultury dvojpohlavnosti“, dichotomických postojů a připisování určitých vlastností a také na otvírání gendrově politických možností. I když při školeních a poradenstvích pojmenováváme a uvědomujeme si gendrové rozdíly a poukazujeme na jejich sociální konstrukce, přesto podstupujeme riziko reprodukování rozdílů a stereotypních připisování určitých vlastností a jejich upevňování. Školitelky a školitelé musí proto při provádění cvičení (zvláště během společného vyhodnocování)dbát na to, aby rozpoznané nebo konstruované gendrové rozdíly nebyly interpretovány biologicky, a tím ještě více upevňovány. Je třeba je postavit do kontextu sociálních konstrukcí. Vždy je třeba mít na paměti relativitu a kontextualitu gendru.

GENDEROVÉ NÁSTROJE by měly být k dispozici i po skončení projektu a mělo by se na nich dále pracovat. Proto budeme vděčni za jakékoli podněty, doplnění či odkazy, které by mohly práci s NÁSTROJI ulehčit..

Angelika Blickhäuser (gendrová poradkyně a školitelka, Köln) a
Henning von Bargen (gendrový poradce a školitel, Berlín)

‹‹‹ nahoru